ZMIANY PODATKOWE w ramach “Polskiego ładu” od 1 stycznia 2022 roku

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (…) w ramach tzw. „Polskiego Ładu”, uprzejmie informujemy o możliwości złożenia nowych oświadczeń zgodnie z art. 32 ust. 2 niniejszej ustawy.
Ustawa wprowadza zmiany dotyczące między innymi:

 1. Podwyższenia do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych
  (na podstawie złożonego formularza PIT-2, miesięczna kwota wolna od podatku przy naliczaniu zaliczek na podatek dochodowy wynosi 43,76 zł do 31 grudnia 2021 r., natomiast od 1 stycznia 2022r. wyniesie 425,00 zł. Miesięczna kwota wolna może być stosowana w tym samym czasie tylko dla jednego źródła np. jeden pracodawca lub emerytura/renta lub działalność gospodarcza).  W przypadku posiadania kilku źródeł, celem uniknięcia dopłaty podatku w rozliczeniu rocznym, należy sprawdzić, czy kwota wolna stosowana jest tylko i wyłącznie dla jednego z tych źródeł lub należy złożyć wniosek o wycofanie oświadczenia PIT-2 i zaprzestanie stosowania kwoty wolnej od podatku.;
 2. Podniesienia I progu podatkowego do 120 000 zł, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku (do końca 2021 roku była to kwota 85 528 zł);
 3. Likwidacji prawa podatnika do odliczenia składki zdrowotnej od podatku;
 4. Wprowadzenia nowych ulg podatkowych:
 • Ulga dla klasy średniej, której celem jest obniżenie podstawy opodatkowania tak, aby zmniejszyć stratę, która zostanie spowodowana brakiem możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku. Ulga ta będzie stosowana, jeżeli miesięczne przychody pracownika ze stosunku pracy będą mieściły się w zakresie od 5 701 zł do 11 141 zł (pracownik utrzyma prawo do ulgi, jeżeli jego przychód roczny znajdzie się w przedziale: od 68 412 zł do 133 692 zł);
 • Ulga dla seniorów, przysługująca kobietom po 60 r.ż. i mężczyznom po 65 r.ż., którzy mimo osiągnięcia uprawnień do emerytury są aktywni zawodowo i nie pobierają świadczenia;
 • Ulga dla rodzin 4+ (posiadanie co najmniej 4 dzieci), którzy wykonują władzę rodzicielską względem co najmniej czworga dzieci, pełnią funkcję opiekuna prawnego, jeśli dziecko z nimi zamieszkuje lub wykonuje obowiązek alimentacyjny w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci;
 • Ulga dla osób, które przeniosły miejsce zamieszkania na terytorium RP – w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, albo od początku roku następnego;
 • Ulga podatkowa dla członków związków zawodowych, wynosząca 300 zł, które będzie można odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym.

  Roczny limit: 
  suma przychodów zwolnionych od podatku z tytułu przysługującej ulgi dla seniorów, ulgi dla rodzin 4+, ulgi dla osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium RP oraz ulgi dla osób do 26 r.ż. nie może w roku podatkowym przekroczyć łącznie kwoty 85 528 zł.

Prosimy Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na tzw. ulgę dla klasy średniej, do której stosowania pracodawca jest zobligowany począwszy od dnia 1 stycznia 2022 roku w stosunku do wszystkich pracowników, których przychody miesięczne znajdą się w przedziale od 5 701 zł do 11 141 zł.  W związku z zastosowaniem ulgi, miesięczne wynagrodzenie netto będzie wyższe, jednak zachowanie prawa do ulgi dotyczy wyłącznie osób, które uzyskają przychód roczny co najmniej 68 412 zł i nie większy niż 133 692 zł (suma przychodów ze wszystkich stosunków pracy oraz przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej wg skali podatkowej). W praktyce może to oznaczać, iż zastosowaną na przestrzeni roku ulgę pracownik w rozliczeniu rocznym będzie musiał zwrócić do Urzędu Skarbowego,  za wszystkie miesiące roku, w których była stosowana. Bardzo prosimy o indywidualne oszacowanie przyszłych przychodów w 2022 roku, by możliwie najbardziej optymalnie przygotować się do rozliczenia podatkowego.
Jeżeli w wyniku oszacowania przyszłych przychodów uznacie Państwo, iż ulga nie będzie Państwu przysługiwała – możliwe jest złożenie wniosku o niestosowaniu ulgi dla klasy średniej.   Z uwagi na wypłatę wynagrodzenia dla części pracowników „z góry” – wniosek powinien zostać złożony najpóźniej do dnia 27 grudnia 2021 roku (włącznie) by upoważnić UJ CM do niepomniejszania dochodu wnioskodawcy o ulgę dla klasy średniej począwszy od dnia 1 stycznia 2022 roku. Począwszy od stycznia 2022 r. złożenie wniosku do płatnika będzie skutkowało jego uwzględnieniem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie złożony wniosek.

Wnioski przyjmuje Sekcja ds. Płac Działu Spraw Osobowych CM ul. Św. Anny 12 pok. 22.
Telefon kontaktowy: 12 37 04 395  lub  532 408 695.

Dział Spraw Osobowych przygotował dla Państwa wzory wniosków, które można złożyć w zależności od sytuacji indywidualnej.
wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej
oświadczenie dot. ulgi dla seniorów
oświadczenie dot. ulgi dla rodzin 4+
oświadczenie dot. ulgi za przeniesienie miejsca zamieszkania do RP
wniosek o zaprzestanie stosowania kwoty wolnej od podatku
wniosek o niestosowanie kosztów uzyskania przychodu.docx

Wzory zostały udostępnione również w Bibliotece druków oraz Drukach do pobrania na stronie DSO CM


Powrót