Dział

Dział Spraw Osobowych

ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków
tel.: 12 422 86 15
fax: 12 3704 302
email: dso@cm-uj.krakow.pl
 
Kierownik Działu

mgr Katarzyna Rzeszut-Tułacz
e-mail: katarzyna.rzeszut-tulacz@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 321
fax: 12 37 04 302

Dział Spraw Osobowych CM  prowadzi wszelkie sprawy  kadrowo – płacowe, socjalne, dotyczące wyjazdów służbowych oraz doradcze z zakresu prawa pracy dla pracowników UJ CM.  Do zakresu działania Działu należy załatwianie formalności wynikających ze stosunku pracy, tj. w szczególności:

 • prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy;
 • prowadzenie niezbędnej ewidencji i dokumentacji kadrowej;
 • prowadzenie całości spraw związanych z ocenami okresowymi, awansowaniem, nagradzaniem, wyróżnianiem i karaniem pracowników;
 • naliczanie wypłat wynagrodzeń, zasiłków i innych świadczeń pracowniczych;
 • prowadzenie spraw związanych z podatkiem dochodowym;
 • ewidencja składek ZUS i ubezpieczenia zdrowotnego;
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym pracowników CM i uprawnionych członków ich rodzin;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z odznaczeniami państwowymi, resortowymi i innymi pracowników CM;
 • prowadzenie spraw emerytalno-rentowych pracowników CM;
 • rozliczanie pensum dydaktycznego planowanego dla jednostek organizacyjnych CM;
 • prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi oraz związanych z udzielaniem pożyczek mieszkaniowych;
 • sprawozdawczość oraz wewnętrzne analizy w zakresie zatrudnienia i płac;
 • obsługa administracyjna indywidualnych wyjazdów za granicę oraz delegacji służbowych.